ÅLESUND SENIORUNIVERSITET

Ålesund Senioruniversitet er en frivillig organisasjon som vil skape et sosialt og lærende fellesskap, og være en møteplass som gir våre medlemmer muligheter til å holde ved like og videreutvikle egne interesser og kompetanse skapt gjennom et langt samfunns- og yrkesliv.

 

FORMÅL OG MÅLGRUPPER

Senioruniversitetet har som formål å bidra til livslang læring som bygger på den enkeltes realkompetanse som gir mening og retning for den enkelte. Det kreves ingen andre forutsetninger enn at man er læringssøkende og ønsker å delta i et sosialt og utviklende fellesskap. I Norge har Statens seniorråd definert alle mellom 50 og 66 år som yngre seniorer, og de som er mer enn 67 år som eldre seniorer. I våre vedtekter er Ålesund Senioruniversitet åpent for alle over 60 år.

 

LIVSLANG LÆRING - LÆRING HELE LIVET, EN NASJONAL SATSING

Det understrekes at Ålesund Senioruniversitet er et livslangt læringsfellesskap med mening, men ikke med en eksamen som mål!

Regjeringen la i 2019 fram en offentlig utredning (NOU 2019: 12) om hvordan endringer i arbeidsliv og samfunnsliv påvirker behovet for å lære hele livet. I 2020 ble stortingsmeldingen «Kompetansereformen – Lære hele livet» godkjent av regjeringen, og kom til å berøre en rekke tiltak for den voksende seniorgruppa. Et av tiltakene var etableringen av «Senteret for et aldersvennlig Norge» i Ålesund. Dette senteret skal arbeide for å fremme aldersvennlig samfunn i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer.

I Ålesund er det en rekke lag, foreninger og organisasjoner for oss som er blitt godt voksne, i tillegg til at seniorer også kan tas opp på ordinære videreutdanninger og studier i offentlig regi. Kompetansereformene har som nevnt foran også åpnet opp for gratis opplæring i det offentlige skoleverket, og også i høyere utdanning. Stadig flere seniorer fullfører nå også høyere utdanning!

Om få år vil seniorgruppa være større enn barn og unge opp til 20 år! Seniorgruppa er den raskest voksende aldersgruppa i Norge.

 

STUDIEPROGRAM OG ARBEIDSFORM

Senioruniversitetet er organisert både som studie-/interessegrupper, og som felles arrangementer og fellesforelesninger. Fellesforelesningene gjennomføres en gang i måneden over ett tema. Etter forelesningene vil det være anledning til kommentarer og spørsmål fra tilhørerne.

Det er en intensjon at også digitale plattformer og digitale samarbeidsformer etter ønske og interesse vil bli trukket inn i senioruniversitets studiearbeid.

 

OM STUDIEGRUPPENE

Studiegruppene er en sosial og lærende møteplass, med større nærhet og tilknytning til den enkeltes tidligere erfaring og interesser. Selv om vi som pensjonister trekker oss tilbake fra et tidligere yrkes- og arbeidsfellesskap, ønsker mange av oss å følge med i den videre utviklingen innenfor det arbeidsfeltet hvor vi tidligere var aktive deltakere.

 

Eller er det kanskje slik at vi nå kan realisere et tidligere ønske om å gjøre noe vi i et travelt yrkesliv ikke fikk tid til?

Eller noe helt annet, en gammel interesse som det aldri ble anledning til?

 

Studiegruppene er derfor tenkt som en ny mulighet i overgangen fra et aktivt arbeids og yrkesliv!

 

 Skrevet av Roy Asle Andreassen 

[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.