Vedtekter for Ålesund Senioruniversitet

(Sist endret på årsmøte 9. februar 2023)

 

§1 Formål

 Ålesund Senioruniversitet (ÅSU) er en frivillig, ideell og ikke-kommersiell forening. ÅSU skal være et forum for utveksling av kunnskap i studiegrupper, gjennom foredrag og for menneskelig kontakt i tråd med prinsippene for Universitetet for den 3. alder (U3A).

§2  Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år.  Medlemskapet forutsetter betaling av kontingent.

Innmelding skjer frivillig. Medlemmer kan selv velge om de vil delta i studiegrupper og sosiale medier knyttet til foreningens virksomhet. Foreningens studieprogram bestemmes årlig av styret.

Medlemskap registreres i foreningens digitale medlemsregister.

§3  Organisasjon

Ålesund Senioruniversitet er en frittstående juridisk selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret (987 814 217). Styrets leder og kasserer har signatur hver for seg.

Det økonomiske grunnlaget dannes av årlig medlemskontingent, samt eventuell offentlig støtte. Andre midler, som støtte til prosjekter, tilskudd og gaver kan anvendes til foreningens formål.

§4  Styret

Ålesund Senioruniversitet ledes av et valgt styre på 7 medlemmer.

Styreleder velges særskilt av årsmøtet for ett år.

Styremedlemmer velges for ett eller to år ved at 3 styremedlemmer er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg selv.

Til styret velges særskilt 1. og 2. varamedlem, disse velges for ett år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer, etter rimelig innkallingstid, er tilstede, derav leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Styret kan ved behov knytte til seg eksterne ressurser til  å løse definerte oppgaver eller funksjoner, forutsatt at kostnadene er innenfor godkjent budsjettramme.

Styret avgjør saker knyttet til medlemskap i andre organisasjoner eller samarbeidsavtaler.

§5  Valgkomite

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer, samt ett varamedlem. Funksjonstiden er 2 år.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på årsmøtet. Valgkomiteens forslag sendes medlemmene sammen med øvrige årsmøtedokumenter.

§6  Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Møtedato skal bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Medlemsforslag til årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal være utsendt senest 2 uker før møtedato.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.  Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.

3.  Styrets årsberetning.

4.  Regnskap og revisjonsrapport.

5.  Budsjett.

6.  Fastsettelse av kontingent.

7.  Innkomne forslag fra medlemmer og styret. Årsmøtet behandler kun meldte forslag.

8.  Valg av styre, revisor og valgkomite.

Valg av tillitsmenn skal foregå ved skriftlig votering dersom noen av møtedeltakerne eller møtelederen ber om det. Forslag om dette blir vedtatt før valg avholdes.

Alle valg og vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt bestemmelsene i §9 og §10. Ved stemmelikhet er  møteleders stemme avgjørende.

§7  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2/3 av foreningens styre, minst 2/3 av studiegruppelederne, eller minst 1/10 av de betalende medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal skje uten unødig forsinkelse med varsel om tidspunkt og sak minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles bare saker som står i innkallingen og underliggende dokumenter.

§8  Ansvarsforhold

Styreleder har det overordnede ansvar for behandling av persondata, mens studiekoordinator, redaktør og kasserer har ansvaret for bruken av registerdata på sine felt. Alle registre er lagret elektronisk og bare styrets medlemmer har tilgang. Personopplysninger er taushetsbelagte og skal behandles i samsvar med gjeldende regler om personvern til enhver tid.

§9  Endring av vedtekter

Vedtak om endring av vedtekter skjer på ordinære årsmøter og krever 2/3 flertall fra de frammøtte.

§10  Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles som sak på et ordidnært  årsmøte og krever 2/3 flertall av de frammøtte.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at nettoformuen blir gitt til ideelle organisasjoner som årsmøtet bestemmer. Mottakende organisasjon eller formål må ha et aktivt virke innen Ålesund Kommune.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.